WordPress Plugin

Chèn hình ảnh vào menu trong WordPress

Bạn có muốn thêm các biểu tượng hình ảnh vào menu trong WordPress của bạn không? Gần đây, một trong những người sử dụng WordPress của chúng ta hỏi có thể dễ dàng để chèn hình ảnh dạng icon trong menu …