Viết HTML nhanh hơn với Jade

Việc thiết kế giao diện website các design phải mất thời gian ngồi code HTML sẽ thấy khó khăn mất thời gian nhất là việc viết tag và đóng tag. HTML và CSS là một ngôn ngữ quan trọng mà chúng ta đã biế…