Giới thiệu về AngularJS

I. Lịch sử và các khái niệm về AngularJS AngularJS được bắt đầu từ năm 2009, do lập trình viên Misko Hevery tại Google viết ra như là một dự án kiểu “viết cho vui”. Misko và nhóm lúc này đang tham gia…